O obci
obec
CZ0713 590096
Olomoucký (CZ071)
Prostějov (CZ0713)
Konice
Morava
2,51 km2
254 (21. 6. 2010)
49° 36’ 13’’
16° 48’ 45’’
564 m
798 52
Obec Šubířov se nachází v okrese Prostějov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1710, kdy majitel panství Jaroměřice u Jevíčka svobodný pán František Michal Augustin Šubíř z Chobyně uzavřel smlouvu s opatem premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce. Předmětem této smlouvy byly dodávky dřeva pro hutě na zpracování železné rudy stojící u nedaleké obce Dzbel a patřící klášteru. Pan Šubíř proto začal kácet v hornaté, lesy zarostlé části svého panství a na vzniklé pasece založil novou ves, která později dostala jeho jméno. Prvními osadníky byli nejchudší obyvatelé Jaroměřic, kteří zároveň získali práci při kácení a svážení dřeva. O něco později vznikla i menší osada Chobyně, která je nyní součástí obce.

Některé podstatné informace o obci
status:                              
NUTS 5 (obec):                
kraj (NUTS 3):                   
okres (NUTS 4):                 
obec s rozšíř. působn.:    
historická země:          
katastrální výměra:    
počet obyvatel:          
zeměpisná šířka:       
zeměpisná délka:    
nadmořská výška:       
PSČ
Fotogalerii z obce můžete najít zde.


1. Oficiální název

obec Šubířov

2. Důvod a způsob založení
dle zákona č.367/1990 Sb. v platném znění a zákona č.128/2000 Sb. v platném znění

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo

Obecní úřad
- starosta
- účetní
- místostarosta

4. Kontaktní spojení
adresa: OÚ Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Konice
telefon: 582 396 527, 775 396 666
e-mail: starosta.subirov@volny.cz
web: www.subirov.cz

5. Případné platby lze poukázat
účet: 9721701/0100

6. Identifikační číslo organizace
IČO: 00288845

7. Daňové identifikační číslo
DIČ CZ0028845

8. Rozpočet v tomto a předcházejícím roce

Rozpočet 2009
                         plán                        skutečnost
Příjmy                2 254 169,- Kč         2 559 599,37 Kč
Výdaje               4 406 169,- Kč         3 177 962,74 Kč

Rozpočet 2010  
                         plán                        skutečnost
Příjmy                2 146 808,- Kč        6 528 022,22 Kč
Výdaje               3 681 405,- Kč        7 709 664,89 Kč

Rozpočet 2011  
                         plán                        skutečnost
Příjmy                11 497 206,90 Kč    12 683 021,02 Kč
Výdaje               11 850 196,90 Kč   
12 851 723,37

Rozpočet 2012  
                         plán                        skutečnost
Příjmy              
Výdaje           

9.Žádosti a informace
Podat či zažádat:
- osobně na obecním úřadě
- písemně na adresu: OÚ Šubířov, Šubířov 40, 798 52 Konice
- telefonicky: 582 396 527, 775 396 666
- e-meilem: starosta.subirov@volny.cz

10.Příjem žádostí a dalších podání
Obecní úřad
Šubířov 40
798 52  Šubířov

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád ), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu např. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání $ 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Formuláře
Obec nevydala žádné závazné formuláře pro podávání žádostí.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Zájemce o tyto informace odkazujeme na Portál veřejné správy, ve které se nachází rozsáhlá sekce Přehled životních situací s návody pro občany.

14. Nejdůležitější předpisy

Činnost obce se řídí platnými zákony, výběr nejdůležitějších naleznete na Portálu veřejné správy v sekci Zákony
Web obce: sekce Úřední deska
Obec dále vydala Obecně závazné vyhlášky

15. Sazebník úhrad za poskytování u informací
Obec podává informace zdarma.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.
Výroční správa o poskytování informací za rok 2009:
a)počet písemně podaných žádostí o informace            0
b)počet podaných odvolání proti rozhodnutí                   0
c)opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací  0
d)výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona    0
e)další informace vztahující se k uplatnění zákona         0

V průběhu roku 2009-2010 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů

17. Seznam organizací
Mateřská škola Šubířov, příspěvková organizace


V Šubířově 27. 11. 2010

Ritter Jindřich - starostaInformace dle zákona 106/99 Sb.